FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the AreaYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
AreaYieldModifiers = {
};
--Fields for the ClassesNeededInCity table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
ClassesNeededInCity = {
BUILDING_ARMORY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BARRACKS";};
};
 
BUILDING_MILITARY_ACADEMY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ARMORY";};
};
 
BUILDING_ARSENAL = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CASTLE";};
};
 
BUILDING_CASTLE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WALLS";};
};
 
BUILDING_MUGHAL_FORT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WALLS";};
};
 
BUILDING_MILITARY_BASE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ARSENAL";};
};
 
BUILDING_THEATRE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COLOSSEUM";};
};
 
BUILDING_STADIUM = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_THEATRE";};
};
 
BUILDING_MEDICAL_LAB = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HOSPITAL";};
};
 
BUILDING_FACTORY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WORKSHOP";};
};
 
BUILDING_SOLAR_PLANT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FACTORY";};
};
 
BUILDING_NUCLEAR_PLANT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FACTORY";};
};
 
BUILDING_SPACESHIP_FACTORY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FACTORY";};
};
 
BUILDING_BANK = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MARKET";};
};
 
BUILDING_STOCK_EXCHANGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BANK";};
};
 
BUILDING_SATRAPS_COURT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MARKET";};
};
 
BUILDING_UNIVERSITY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LIBRARY";};
};
 
BUILDING_WAT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LIBRARY";};
};
 
BUILDING_PUBLIC_SCHOOL = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";};
};
 
BUILDING_LABORATORY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PUBLIC_SCHOOL";};
};
 
BUILDING_TEMPLE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";};
};
 
BUILDING_MUD_PYRAMID_MOSQUE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";};
};
 
BUILDING_BURIAL_TOMB = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";};
};
 
BUILDING_OPERA_HOUSE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";};
};
 
BUILDING_MUSEUM = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OPERA_HOUSE";};
};
 
BUILDING_BROADCAST_TOWER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MUSEUM";};
};
 
BUILDING_HERMITAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OPERA_HOUSE";};
};
 
BUILDING_HEROIC_EPIC = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BARRACKS";};
};
 
BUILDING_IRONWORKS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WORKSHOP";};
};
 
BUILDING_NATIONAL_EPIC = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";};
};
 
BUILDING_CIRCUS_MAXIMUS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COLOSSEUM";};
};
 
BUILDING_NATIONAL_TREASURY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MARKET";};
};
 
BUILDING_NATIONAL_COLLEGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LIBRARY";};
};
 
BUILDING_OXFORD_UNIVERSITY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";};
};
 
BUILDING_HOSPITAL = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_AQUEDUCT";};
};
 
BUILDING_SEAPORT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HARBOR";};
};
 
};
--Fields for the FreeUnits table
--[Field]               [Type]
--UnitType               String
--NumUnits               Int64
FreeUnits = {
BUILDING_BRANDENBURG_GATE = {
{UnitType="UNIT_GREAT_GENERAL";
NumUnits=1;};
};
 
BUILDING_PORCELAIN_TOWER = {
{UnitType="UNIT_SCIENTIST";
NumUnits=1;};
};
 
BUILDING_LOUVRE = {
{UnitType="UNIT_ARTIST";
NumUnits=2;};
};
 
BUILDING_PYRAMID = {
{UnitType="UNIT_WORKER";
NumUnits=2;};
};
 
};
--Fields for the DomainFreeExperiences table
--[Field]               [Type]
--DomainType              String
--Experience              Int64
DomainFreeExperiences = {
BUILDING_BARRACKS = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_AIR";
Experience=15;};
};
 
BUILDING_ARMORY = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_AIR";
Experience=15;};
};
 
BUILDING_MILITARY_ACADEMY = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_AIR";
Experience=15;};
};
 
BUILDING_KREPOST = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_AIR";
Experience=15;};
};
 
BUILDING_BRANDENBURG_GATE = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Experience=15;};
{DomainType="DOMAIN_AIR";
Experience=15;};
};
 
};
--Fields for the DomainProductionModifiers table
--[Field]               [Type]
--DomainType              String
--Modifier               Int64
DomainProductionModifiers = {
BUILDING_SEAPORT = {
{DomainType="DOMAIN_SEA";
Modifier=15;};
};
 
BUILDING_FORGE = {
{DomainType="DOMAIN_LAND";
Modifier=15;};
};
 
};
--Fields for the FreeSpecialistCounts table
--[Field]               [Type]
--SpecialistType            String
--Count                 Int64
FreeSpecialistCounts = {
};
--Fields for the Flavors table
--[Field]               [Type]
--FlavorType              String
--Flavor                Int64
Flavors = {
BUILDING_PALACE = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_LIGHTHOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL_GROWTH";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_FLOATING_GARDENS = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL_GROWTH";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_HARBOR = {
{FlavorType="FLAVOR_WATER_CONNECTION";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_SEAPORT = {
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL";
Flavor=16;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_BARRACKS = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_ARMORY = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=15;};
};
 
BUILDING_STABLE = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_MOBILE";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_MILITARY_ACADEMY = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_ARSENAL = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_WALLS = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_CASTLE = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_MUGHAL_FORT = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_MILITARY_BASE = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_GRANARY = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=18;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=5;};
};
 
BUILDING_KREPOST = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_WATERMILL = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_HOSPITAL = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=35;};
};
 
BUILDING_MEDICAL_LAB = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_COLOSSEUM = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=3;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_CIRCUS = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_THEATRE = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=24;};
};
 
BUILDING_STADIUM = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_COURTHOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=75;};
};
 
BUILDING_WORKSHOP = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_LONGHOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_FORGE = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_WINDMILL = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_FACTORY = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=100;};
};
 
BUILDING_HYDRO_PLANT = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=70;};
};
 
BUILDING_SOLAR_PLANT = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=70;};
};
 
BUILDING_NUCLEAR_PLANT = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=60;};
};
 
BUILDING_SPACESHIP_FACTORY = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_MARKET = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_BAZAAR = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_MINT = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=100;};
};
 
BUILDING_BANK = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_SATRAPS_COURT = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_STOCK_EXCHANGE = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_LIBRARY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=35;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=5;};
};
 
BUILDING_PAPER_MAKER = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=35;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_UNIVERSITY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=35;};
};
 
BUILDING_OBSERVATORY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=35;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_PUBLIC_SCHOOL = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_LABORATORY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_MONUMENT = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_TEMPLE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_BURIAL_TOMB = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_MUD_PYRAMID_MOSQUE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_WAT = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=40;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=35;};
};
 
BUILDING_MONASTERY = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=35;};
};
 
BUILDING_OPERA_HOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=35;};
};
 
BUILDING_MUSEUM = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=40;};
};
 
BUILDING_BROADCAST_TOWER = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=50;};
};
 
BUILDING_GARDEN = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_HEROIC_EPIC = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_EPIC = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_CIRCUS_MAXIMUS = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=100;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_TREASURY = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_COLLEGE = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_IRONWORKS = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_OXFORD_UNIVERSITY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_HERMITAGE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_PYRAMID = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_GREAT_LIBRARY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_STONEHENGE = {
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_HANGING_GARDEN = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_COLOSSUS = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_GREAT_LIGHTHOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_ORACLE = {
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=15;};
};
 
BUILDING_GREAT_WALL = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_HAGIA_SOPHIA = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_ANGKOR_WAT = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=8;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_NOTRE_DAME = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_MACHU_PICHU = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_CHICHEN_ITZA = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_KREMLIN = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_FORBIDDEN_PALACE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=250;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=100;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=100;};
};
 
BUILDING_HIMEJI_CASTLE = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_PORCELAIN_TOWER = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=8;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_SISTINE_CHAPEL = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_TAJ_MAHAL = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=13;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_BIG_BEN = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_BRANDENBURG_GATE = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=25;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_LOUVRE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=13;};
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=25;};
};
 
BUILDING_EIFFEL_TOWER = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_STATUE_OF_LIBERTY = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_CRISTO_REDENTOR = {
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=70;};
};
 
BUILDING_PENTAGON = {
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=30;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_UNITED_NATIONS = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=250;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_SYDNEY_OPERA_HOUSE = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=70;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=30;};
};
 
BUILDING_AQUEDUCT = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=40;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_STONE_WORKS = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
BUILDING_STATUE_ZEUS = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_TEMPLE_ARTEMIS = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=50;};
{FlavorType="FLAVOR_RANGED";
Flavor=20;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=15;};
};
 
BUILDING_MAUSOLEUM_HALICARNASSUS = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
BUILDING_WALLS_OF_BABYLON = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=40;};
};
 
};
--Fields for the GlobalYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
GlobalYieldModifiers = {
BUILDING_TEMPLE_ARTEMIS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=10;};
};
 
};
--Fields for the HurryModifiers table
--[Field]               [Type]
--HurryType              String
--HurryCostModifier           Int64
HurryModifiers = {
BUILDING_BIG_BEN = {
{HurryType="HURRY_GOLD";
HurryCostModifier=-15;};
};
 
};
--Fields for the LocalResourceAnds table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
LocalResourceAnds = {
BUILDING_FORGE = {
{ResourceType="RESOURCE_IRON";};
};
 
};
--Fields for the LocalResourceOrs table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
LocalResourceOrs = {
BUILDING_STABLE = {
{ResourceType="RESOURCE_HORSE";};
{ResourceType="RESOURCE_SHEEP";};
{ResourceType="RESOURCE_COW";};
};
 
BUILDING_MINT = {
{ResourceType="RESOURCE_GOLD";};
{ResourceType="RESOURCE_SILVER";};
};
 
BUILDING_MONASTERY = {
{ResourceType="RESOURCE_INCENSE";};
{ResourceType="RESOURCE_WINE";};
};
 
BUILDING_CIRCUS = {
{ResourceType="RESOURCE_HORSE";};
{ResourceType="RESOURCE_IVORY";};
};
 
BUILDING_STONE_WORKS = {
{ResourceType="RESOURCE_MARBLE";};
{ResourceType="RESOURCE_STONE";};
};
 
};
--Fields for the LockedBuildingClasses table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
LockedBuildingClasses = {
};
--Fields for the PrereqBuildingClasses table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--NumBuildingNeeded           Int64
PrereqBuildingClasses = {
BUILDING_HEROIC_EPIC = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BARRACKS";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_EPIC = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_CIRCUS_MAXIMUS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COLOSSEUM";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_TREASURY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MARKET";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_COLLEGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LIBRARY";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_IRONWORKS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WORKSHOP";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_OXFORD_UNIVERSITY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
BUILDING_HERMITAGE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OPERA_HOUSE";
NumBuildingNeeded=-1;};
};
 
};
--Fields for the ResourceQuantityRequirements table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--Cost                 Int64
ResourceQuantityRequirements = {
BUILDING_HYDRO_PLANT = {
{ResourceType="RESOURCE_ALUMINUM";
Cost=1;};
};
 
BUILDING_FACTORY = {
{ResourceType="RESOURCE_COAL";
Cost=1;};
};
 
BUILDING_NUCLEAR_PLANT = {
{ResourceType="RESOURCE_URANIUM";
Cost=1;};
};
 
BUILDING_SPACESHIP_FACTORY = {
{ResourceType="RESOURCE_ALUMINUM";
Cost=1;};
};
 
};
--Fields for the ResourceYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
ResourceYieldModifiers = {
};
--Fields for the ResourceCultureChanges table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--CultureChange             Int64
ResourceCultureChanges = {
BUILDING_MONASTERY = {
{ResourceType="RESOURCE_INCENSE";
CultureChange=2;};
{ResourceType="RESOURCE_WINE";
CultureChange=2;};
};
 
};
--Fields for the RiverPlotYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
RiverPlotYieldChanges = {
BUILDING_HYDRO_PLANT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the SeaPlotYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
SeaPlotYieldChanges = {
BUILDING_LIGHTHOUSE = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_COLOSSUS = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the LakePlotYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
LakePlotYieldChanges = {
BUILDING_FLOATING_GARDENS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the SeaResourceYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
SeaResourceYieldChanges = {
BUILDING_SEAPORT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_HARBOR = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the ResourceYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--ResourceType             String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
ResourceYieldChanges = {
BUILDING_MINT = {
{ResourceType="RESOURCE_GOLD";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
{ResourceType="RESOURCE_SILVER";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_GRANARY = {
{ResourceType="RESOURCE_WHEAT";
YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_BANANA";
YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_DEER";
YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_STABLE = {
{ResourceType="RESOURCE_SHEEP";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_HORSE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_COW";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_LIGHTHOUSE = {
{ResourceType="RESOURCE_FISH";
YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_FORGE = {
{ResourceType="RESOURCE_IRON";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_STONE_WORKS = {
{ResourceType="RESOURCE_MARBLE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{ResourceType="RESOURCE_STONE";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_BAZAAR = {
{ResourceType="RESOURCE_OIL";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_MAUSOLEUM_HALICARNASSUS = {
{ResourceType="RESOURCE_MARBLE";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
{ResourceType="RESOURCE_STONE";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the FeatureYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--FeatureType             String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
FeatureYieldChanges = {
BUILDING_UNIVERSITY = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_WAT = {
{FeatureType="FEATURE_JUNGLE";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_LONGHOUSE = {
{FeatureType="FEATURE_FOREST";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_BAZAAR = {
{FeatureType="FEATURE_OASIS";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the SpecialistYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--SpecialistType            String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
SpecialistYieldChanges = {
BUILDING_STATUE_OF_LIBERTY = {
{SpecialistType="SPECIALIST_CITIZEN";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{SpecialistType="SPECIALIST_ARTIST";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{SpecialistType="SPECIALIST_SCIENTIST";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{SpecialistType="SPECIALIST_MERCHANT";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{SpecialistType="SPECIALIST_ENGINEER";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the UnitCombatFreeExperiences table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--Experience              Int64
UnitCombatFreeExperiences = {
};
--Fields for the UnitCombatProductionModifiers table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--Modifier               Int64
UnitCombatProductionModifiers = {
BUILDING_STABLE = {
{UnitCombatType="UNITCOMBAT_MOUNTED";
Modifier=15;};
};
 
BUILDING_TEMPLE_ARTEMIS = {
{UnitCombatType="UNITCOMBAT_ARCHER";
Modifier=15;};
};
 
};
--Fields for the TechAndPrereqs table
--[Field]               [Type]
--TechType               String
TechAndPrereqs = {
};
--Fields for the YieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldChanges = {
BUILDING_PALACE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=3;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=3;};
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
BUILDING_PAPER_MAKER = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_GRANARY = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_WATERMILL = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_WINDMILL = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_FLOATING_GARDENS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_TREASURY = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=8;};
};
 
BUILDING_IRONWORKS = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=8;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_COLLEGE = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
BUILDING_OXFORD_UNIVERSITY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
BUILDING_GREAT_LIBRARY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
BUILDING_MARKET = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_BAZAAR = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_SATRAPS_COURT = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_WORKSHOP = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_LONGHOUSE = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
};
 
BUILDING_FACTORY = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=4;};
};
 
BUILDING_SOLAR_PLANT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=5;};
};
 
BUILDING_NUCLEAR_PLANT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=5;};
};
 
BUILDING_HOSPITAL = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=5;};
};
 
BUILDING_PUBLIC_SCHOOL = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=3;};
};
 
BUILDING_LABORATORY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=4;};
};
 
BUILDING_STONE_WORKS = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
BUILDING_BIG_BEN = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=4;};
};
 
BUILDING_MACHU_PICHU = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=5;};
};
 
BUILDING_COLOSSUS = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=5;};
};
 
BUILDING_HANGING_GARDEN = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=10;};
};
 
};
--Fields for the YieldChangesPerPop table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldChangesPerPop = {
BUILDING_LIBRARY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
BUILDING_PUBLIC_SCHOOL = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
BUILDING_PAPER_MAKER = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
};
--Fields for the TechEnhancedYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
TechEnhancedYieldChanges = {
BUILDING_MUGHAL_FORT = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=3;};
};
 
};
--Fields for the YieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldModifiers = {
BUILDING_FLOATING_GARDENS = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=15;};
};
 
BUILDING_WORKSHOP = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=10;};
};
 
BUILDING_FACTORY = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=10;};
};
 
BUILDING_SOLAR_PLANT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=15;};
};
 
BUILDING_NUCLEAR_PLANT = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=15;};
};
 
BUILDING_MARKET = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=25;};
};
 
BUILDING_BAZAAR = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=25;};
};
 
BUILDING_SATRAPS_COURT = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=25;};
};
 
BUILDING_BANK = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=25;};
};
 
BUILDING_STOCK_EXCHANGE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=33;};
};
 
BUILDING_UNIVERSITY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=33;};
};
 
BUILDING_OBSERVATORY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
BUILDING_LABORATORY = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
BUILDING_WAT = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=33;};
};
 
BUILDING_NATIONAL_COLLEGE = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=50;};
};
 
};
}
return data

Interférence d'un bloqueur de publicité détectée !


Wikia est un site gratuit qui compte sur les revenus de la publicité. L'expérience des lecteurs utilisant des bloqueurs de publicité est différente

Wikia n'est pas accessible si vous avez fait d'autres modifications. Supprimez les règles personnalisées de votre bloqueur de publicité, et la page se chargera comme prévu.

Sur le réseau FANDOM

Wiki au hasard