FANDOM


 
local data ={
 
--Fields for the CityYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CityYieldChanges = {
POLICY_REPUBLIC = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
};
 
POLICY_COMMUNISM = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=2;};
};
 
POLICY_TRADITION_FINISHER = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
};
 
POLICY_ORDER_FINISHER = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;};
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the CoastalCityYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CoastalCityYieldChanges = {
POLICY_MERCHANT_NAVY = {
{YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=3;};
};
 
};
--Fields for the CapitalYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CapitalYieldChanges = {
POLICY_LANDED_ELITE = {
{YieldType="YIELD_FOOD";
Yield=2;};
};
 
};
--Fields for the CapitalYieldPerPopChanges table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CapitalYieldPerPopChanges = {
POLICY_MONARCHY = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=50;};
};
 
};
--Fields for the CapitalYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
CapitalYieldModifiers = {
POLICY_COMMERCE = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=25;};
};
 
};
--Fields for the Disables table
--[Field]               [Type]
--PolicyDisable            String
Disables = {
};
--Fields for the Flavors table
--[Field]               [Type]
--FlavorType              String
--Flavor                Int64
Flavors = {
POLICY_LIBERTY = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_COLLECTIVE_RULE = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_CITIZENSHIP = {
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_REPUBLIC = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=15;};
};
 
POLICY_REPRESENTATION = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_MERITOCRACY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_TRADITION = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_ARISTOCRACY = {
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_OLIGARCHY = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_LEGALISM = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_LANDED_ELITE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_MONARCHY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_HONOR = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_WARRIOR_CODE = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_DISCIPLINE = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_MOBILE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_MILITARY_TRADITION = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_MILITARY_CASTE = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_PROFESSIONAL_ARMY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_PIETY = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_RELIGION";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_ORGANIZED_RELIGION = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_MANDATE_OF_HEAVEN = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_THEOCRACY = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_REFORMATION = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_FREE_RELIGION = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PATRONAGE = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PHILANTHROPY = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_AESTHETICS = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_SCHOLASTICISM = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_CULTURAL_DIPLOMACY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_EDUCATED_ELITE = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_COMMERCE = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_TRADE_UNIONS = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_TILE_IMPROVEMENT";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_MERCHANT_NAVY = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_MERCANTILISM = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_NAVAL_TRADITION = {
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_NAVAL_RECON";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_PROTECTIONISM = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_RATIONALISM = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_SECULARISM = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_SOVEREIGNTY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
};
 
POLICY_FREE_THOUGHT = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_HUMANISM = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=12;};
};
 
POLICY_SCIENTIFIC_REVOLUTION = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SPACESHIP";
Flavor=8;};
};
 
POLICY_FREEDOM = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=12;};
};
 
POLICY_CONSTITUTION = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_WONDER";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_UNIVERSAL_SUFFRAGE = {
{FlavorType="FLAVOR_CITY_DEFENSE";
Flavor=22;};
};
 
POLICY_CIVIL_SOCIETY = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=12;};
};
 
POLICY_FREE_SPEECH = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=7;};
};
 
POLICY_DEMOCRACY = {
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=15;};
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=7;};
};
 
POLICY_ORDER = {
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=16;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=6;};
};
 
POLICY_UNITED_FRONT = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=5;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=5;};
};
 
POLICY_SOCIALISM = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=22;};
};
 
POLICY_NATIONALISM = {
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=22;};
};
 
POLICY_PLANNED_ECONOMY = {
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_COMMUNISM = {
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_EXPANSION";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_AUTOCRACY = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_POPULISM = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_MILITARISM = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=6;};
{FlavorType="FLAVOR_DEFENSE";
Flavor=6;};
};
 
POLICY_FASCISM = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_POLICE_STATE = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_HAPPINESS";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_TOTAL_WAR = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=12;};
{FlavorType="FLAVOR_MILITARY_TRAINING";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_TRADITION_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_LIBERTY_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GREAT_PEOPLE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_HONOR_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PIETY_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_PATRONAGE_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_DIPLOMACY";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_COMMERCE_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_RATIONALISM_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_FREEDOM_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=10;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=10;};
};
 
POLICY_AUTOCRACY_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_OFFENSE";
Flavor=20;};
};
 
POLICY_ORDER_FINISHER = {
{FlavorType="FLAVOR_GROWTH";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_GOLD";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_PRODUCTION";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_CULTURE";
Flavor=4;};
{FlavorType="FLAVOR_SCIENCE";
Flavor=4;};
};
 
};
--Fields for the HurryModifiers table
--[Field]               [Type]
--HurryType              String
--HurryCostModifier           Int64
HurryModifiers = {
POLICY_MERCANTILISM = {
{HurryType="HURRY_GOLD";
HurryCostModifier=-25;};
};
 
};
--Fields for the PrereqPolicies table
--[Field]               [Type]
--PrereqPolicy             String
PrereqPolicies = {
POLICY_REPUBLIC = {
{PrereqPolicy="POLICY_COLLECTIVE_RULE";};
};
 
POLICY_REPRESENTATION = {
{PrereqPolicy="POLICY_CITIZENSHIP";};
};
 
POLICY_MERITOCRACY = {
{PrereqPolicy="POLICY_CITIZENSHIP";};
};
 
POLICY_LANDED_ELITE = {
{PrereqPolicy="POLICY_LEGALISM";};
};
 
POLICY_MONARCHY = {
{PrereqPolicy="POLICY_LEGALISM";};
};
 
POLICY_MILITARY_TRADITION = {
{PrereqPolicy="POLICY_WARRIOR_CODE";};
};
 
POLICY_MILITARY_CASTE = {
{PrereqPolicy="POLICY_DISCIPLINE";};
};
 
POLICY_PROFESSIONAL_ARMY = {
{PrereqPolicy="POLICY_MILITARY_CASTE";};
};
 
POLICY_THEOCRACY = {
{PrereqPolicy="POLICY_ORGANIZED_RELIGION";};
};
 
POLICY_REFORMATION = {
{PrereqPolicy="POLICY_ORGANIZED_RELIGION";};
};
 
POLICY_FREE_RELIGION = {
{PrereqPolicy="POLICY_REFORMATION";};
{PrereqPolicy="POLICY_MANDATE_OF_HEAVEN";};
};
 
POLICY_SCHOLASTICISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_PHILANTHROPY";};
};
 
POLICY_CULTURAL_DIPLOMACY = {
{PrereqPolicy="POLICY_SCHOLASTICISM";};
};
 
POLICY_EDUCATED_ELITE = {
{PrereqPolicy="POLICY_SCHOLASTICISM";};
{PrereqPolicy="POLICY_AESTHETICS";};
};
 
POLICY_MERCANTILISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_TRADE_UNIONS";};
};
 
POLICY_MERCHANT_NAVY = {
{PrereqPolicy="POLICY_NAVAL_TRADITION";};
};
 
POLICY_PROTECTIONISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_MERCANTILISM";};
};
 
POLICY_FREE_THOUGHT = {
{PrereqPolicy="POLICY_SECULARISM";};
};
 
POLICY_SOVEREIGNTY = {
{PrereqPolicy="POLICY_HUMANISM";};
};
 
POLICY_SCIENTIFIC_REVOLUTION = {
{PrereqPolicy="POLICY_FREE_THOUGHT";};
};
 
POLICY_FREE_SPEECH = {
{PrereqPolicy="POLICY_CONSTITUTION";};
};
 
POLICY_DEMOCRACY = {
{PrereqPolicy="POLICY_CIVIL_SOCIETY";};
};
 
POLICY_SOCIALISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_PLANNED_ECONOMY";};
};
 
POLICY_COMMUNISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_SOCIALISM";};
};
 
POLICY_FASCISM = {
{PrereqPolicy="POLICY_POPULISM";};
{PrereqPolicy="POLICY_MILITARISM";};
};
 
POLICY_POLICE_STATE = {
{PrereqPolicy="POLICY_MILITARISM";};
};
 
POLICY_TOTAL_WAR = {
{PrereqPolicy="POLICY_FASCISM";};
{PrereqPolicy="POLICY_POLICE_STATE";};
};
 
};
--Fields for the PrereqORPolicies table
--[Field]               [Type]
--PrereqPolicy             String
PrereqORPolicies = {
};
--Fields for the SpecialistExtraYields table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
SpecialistExtraYields = {
POLICY_SECULARISM = {
{YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=2;};
};
 
POLICY_COMMERCE_FINISHER = {
{YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=1;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassYieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType              String
--YieldMod               Int64
BuildingClassYieldModifiers = {
POLICY_FREE_THOUGHT = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldMod=17;};
};
 
POLICY_THEOCRACY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldMod=10;};
};
 
POLICY_PLANNED_ECONOMY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_FACTORY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
YieldMod=25;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--YieldType              String
--YieldChange              Int64
BuildingClassYieldChanges = {
POLICY_RATIONALISM_FINISHER = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LIBRARY";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OBSERVATORY";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_LABORATORY";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PUBLIC_SCHOOL";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
};
 
POLICY_TRADE_UNIONS = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_HARBOR";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_SEAPORT";
YieldType="YIELD_GOLD";
YieldChange=1;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassCultureChanges table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--CultureChange             Int64
BuildingClassCultureChanges = {
POLICY_TRADITION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PALACE";
CultureChange=3;};
};
 
POLICY_FREE_RELIGION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";
CultureChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";
CultureChange=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONASTERY";
CultureChange=1;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassProductionModifiers table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--ProductionModifier          Int64
BuildingClassProductionModifiers = {
POLICY_PIETY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";
ProductionModifier=15;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";
ProductionModifier=15;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OPERA_HOUSE";
ProductionModifier=15;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MUSEUM";
ProductionModifier=15;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_BROADCAST_TOWER";
ProductionModifier=15;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONASTERY";
ProductionModifier=15;};
};
 
POLICY_POLICE_STATE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COURTHOUSE";
ProductionModifier=100;};
};
 
};
--Fields for the BuildingClassHappiness table
--[Field]               [Type]
--BuildingClassType          String
--Happiness               Int64
BuildingClassHappiness = {
POLICY_HUMANISM = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_UNIVERSITY";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_PUBLIC_SCHOOL";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_OBSERVATORY";
Happiness=1;};
};
 
POLICY_ORGANIZED_RELIGION = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONUMENT";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_TEMPLE";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MONASTERY";
Happiness=1;};
};
 
POLICY_PROFESSIONAL_ARMY = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_WALLS";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_CASTLE";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_ARSENAL";
Happiness=1;};
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_MILITARY_BASE";
Happiness=1;};
};
 
POLICY_POLICE_STATE = {
{BuildingClassType="BUILDINGCLASS_COURTHOUSE";
Happiness=3;};
};
 
};
--Fields for the ImprovementYieldChanges table
--[Field]               [Type]
--ImprovementType           String
--YieldType              String
--Yield                 Int64
ImprovementYieldChanges = {
POLICY_FREE_THOUGHT = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_TRADING_POST";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=1;};
};
 
POLICY_FREEDOM_FINISHER = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_ACADEMY";
YieldType="YIELD_SCIENCE";
Yield=6;};
{ImprovementType="IMPROVEMENT_CUSTOMS_HOUSE";
YieldType="YIELD_GOLD";
Yield=4;};
{ImprovementType="IMPROVEMENT_MANUFACTORY";
YieldType="YIELD_PRODUCTION";
Yield=4;};
};
 
};
--Fields for the ImprovementCultureChanges table
--[Field]               [Type]
--ImprovementType           String
--CultureChange             Int64
ImprovementCultureChanges = {
POLICY_FREEDOM_FINISHER = {
{ImprovementType="IMPROVEMENT_LANDMARK";
CultureChange=6;};
};
 
};
--Fields for the ValidSpecialists table
--[Field]               [Type]
--SpecialistType            String
ValidSpecialists = {
};
--Fields for the YieldModifiers table
--[Field]               [Type]
--YieldType              String
--Yield                 Int64
YieldModifiers = {
};
--Fields for the FreePromotions table
--[Field]               [Type]
--PromotionType            String
FreePromotions = {
POLICY_DISCIPLINE = {
{PromotionType="PROMOTION_ADJACENT_BONUS";};
};
 
POLICY_NAVAL_TRADITION = {
{PromotionType="PROMOTION_NAVAL_TRADITION";};
};
 
POLICY_NATIONALISM = {
{PromotionType="PROMOTION_NATIONALISM";};
};
 
};
--Fields for the UnitCombatFreeExperiences table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--FreeExperience            Int64
UnitCombatFreeExperiences = {
};
--Fields for the FreePromotionUnitCombats table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--PromotionType            String
FreePromotionUnitCombats = {
};
--Fields for the UnitCombatProductionModifiers table
--[Field]               [Type]
--UnitCombatType            String
--ProductionModifier          Int64
UnitCombatProductionModifiers = {
POLICY_WARRIOR_CODE = {
{UnitCombatType="UNITCOMBAT_MELEE";
ProductionModifier=15;};
};
 
};
--Fields for the FreeUnitClasses table
--[Field]               [Type]
--UnitClassType            String
--Count                 Int64
FreeUnitClasses = {
POLICY_WARRIOR_CODE = {
{UnitClassType="UNITCLASS_GREAT_GENERAL";
Count=1;};
};
 
POLICY_COLLECTIVE_RULE = {
{UnitClassType="UNITCLASS_SETTLER";
Count=1;};
};
 
POLICY_CITIZENSHIP = {
{UnitClassType="UNITCLASS_WORKER";
Count=1;};
};
 
};
--Fields for the FreeItems table
--[Field]               [Type]
--SetType               String
--MinItems               Int64
--MaxItems               Int64
FreeItems = {
};
}
return data

Interférence d'un bloqueur de publicité détectée !


Wikia est un site gratuit qui compte sur les revenus de la publicité. L'expérience des lecteurs utilisant des bloqueurs de publicité est différente

Wikia n'est pas accessible si vous avez fait d'autres modifications. Supprimez les règles personnalisées de votre bloqueur de publicité, et la page se chargera comme prévu.

Sur le réseau FANDOM

Wiki au hasard